Meldcode Huiselijk Geweld

Meldcode Huiselijk Geweld

Het bevoegd gezag van Het Zorgteam Oosterhout BV

Overwegende

Dat Het Zorgteam Oosterhout BV] verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverle­ning aan zijn cliënten en dat deze verantwoor­delijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld.

Dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Het Zorgteam Oosterhout BV op basis van deze verant­woordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld  en dat zij effectief reageren op deze signalen;

Dat Het Zorgteam Oosterhout BV een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen Het Zorgteam Oosterhout BV werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld.

Dat Het Zorgteam Oosterhout BV  in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.

Daaronder worden ook begrepen ouderenmis­handeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;

Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor Het Zorgteam Oosterhout BV werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, verzorging, of een andere wijze van ondersteu­ning biedt;

Onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, en het privacyreglement van Het Zorgteam Oosterhout BV.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld vast.

Taken en verantwoordelijkheden

Alle medewerkers die in hun werkzaamheden te maken krijgen met cliënten dragen een verantwoordelijkheid voor het oppakken van signalen van mogelijk huiselijk geweld. Hierin kan in sommige gevallen een strijd ontstaan met het beroepsgeheim, zeker in het geval dat cliënten of andere betrokken partijen niet akkoord gaan met indiening van de melding.Het Zorgteam Oosterhout BV stelt via deze Meldcode vast dat al onze medewerkers een wettelijk meldrecht hebben om vermoedens van  huiselijk geweld te melden bij de bevoegde instantie. Dit wettelijk meldrecht maakt een eventuele inbreuk op het beroepsgeheim mogelijk.

 

Hoewel alle medewerkers een signaleringsplicht hebben voor het signaleren van mogelijke tekenen van huiselijke geweld  is het niet aan alle medewerksters van Het Zorgteam Oosterhout BV om ook een melding in te dienen bij Veilig Thuis. Om te voorkomen dat ook alle medewerkers meldingen indienen bij Veilig Thuis en er hierdoor wellicht miscommunicatie ontstaat wordt hiervoor in het stappenplan een eindverantwoordelijke aangewezen. Eindverantwoordelijke voor Het Zorgteam Oosterhout BV is [naam of functie].

 

Let op: deze Meldcode is niet van toepassing op signalen van mogelijk geweld tegen of mishandeling van cliënten door een medewerker van Het Zorgteam Oosterhout BV. Deze signalen worden via de interne Incidentenprocedure gemeld en opgepakt door de directie.

Stappenplan

De Meldcode gaat uit van de volgende 5 stappen. Alle gesprekken en conclusies worden gedocumenteerd.

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen en noteren in het cliëntendossier

Zodra een medewerker een vermoeden heeft dat er sprake kan zijn van huiselijk geweld is het in eerste instantie van belang om de signalen hiervan vast te leggen. Vanaf stap 1 is het van het grootste belang dat alle stappen die gezet worden schriftelijk worden vastgelegd. Dit gaat om de acties van de betreffende medewerker, de contacten die de medewerker legt en de situaties die worden gesignaleerd.

De registratie moet zo veel mogelijk op feiten berusten. Er wordt een duidelijk verschil aangebracht in de registratie tussen feiten die zijn waargenomen en vermoedens of hypothesen die niet bewezen zijn of die zijn gehoord via een derde partij.

 

Stap 2A: Overleggen met een collega of leidinggevende.

Na het vastleggen van de eigen signaleringen en signalen van betrokken derden wordt altijd in overleg getreden met vertrouwenspersoon. Als interne eindverantwoordelijke is deze de meest deskundige partij binnen Het Zorgteam Oosterhout BV en wordt er gezamenlijk besloten op welke manier de vervolgstappen worden gezet. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de betrokken medewerker ook informatie inwinnen via Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

-

Stap 2B: Eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Het staat medewerkers vrij om bij mogelijk signalen contact te leggen met Veilig Thuis om samen te beoordelen of zij de signalen juist interpreteren. Bij deze stap hoeven nog geen namen van mogelijke daders en slachtoffers te worden benoemd. Er kan anoniem advies worden ingewonnen.  Zeker in het geval er mogelijk signalen zijn van specifieke vormen van geweld waar binnen Het Zogteam Oosterhout BV geen of onvoldoende kennis over is wordt deze tussenstap verwacht van de medewerker.

 

Stap 3: Gesprek met de cliënt.

Indien dit gesprek lastig is voor de medewerker kan er advies worden gevraagd bij Veilig thuis.

In het gesprek met de cliënt gaat het er om dat de eindverantwoordelijke:

·             het doel van het gesprek uitlegt;

·             de signalen, dit wil zeggen de feiten die zij heeft vastgesteld en de waarnemingen die zij heeft gedaan, bespreekt;

·             de cliënt uitnodigt om daarop te reageren;

·             En pas na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat zij heeft gezien en gehoord en wat hem in reactie daarop verteld is.

Er kan af worden gezien van een gesprek met de cliënt als de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen of wanneer kan worden aangenomen dat als gevolg van het gesprek de cliënt alle contact zal verbreken en er dus geen bescherming meer mogelijk is tegen het eventuele geweld of de mishandeling.

 

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld.

Op basis van de signalen, het ingewonnen advies en het gesprek met de cliënt wordt het risico op huiselijk geweld  gewogen. Hierbij worden ook de aard en de ernst van de mogelijke mishandeling meegenomen. Ook bij deze stap is het altijd mogelijk om de expertise van Veilig Thuis in te schakelen, zij zijn ervaren in het wegen van de beschikbare informatie en kunnen de eindverantwoordelijke helpen bij het maken van de juiste beslissing.

Medewerkers mogen ook informatie inwinnen bij andere professionals die ook bij de cliënt betrokken zijn om mee te wegen in het oordeel.

 

Stap 5: Beslissen;  zelf hulp organiseren of melden.

Gezien de expertise van Het Zorgteam Oosterhout BV zullen wij niet zelf de hulp organiseren maar een melding doen bij veilig Thuis. De melding zal altijd door de eindverantwoordelijke worden gedaan. Bij het doen van de melding is van belang dat:

·             Er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij feiten en gebeurtenissen. Wanneer ook melding wordt gedaan met informatie die van anderen afkomstig is moet dit duidelijk worden vermeld;

·             Er in overleg met Veilig Thuis wordt vastgesteld welke zorg en verantwoordelijkheden Het zorgteam Oosterhout BV nog houdt ten aanzien van de cliënt en eventuele gezinsleden om verdere mishandeling of geweld te voorkomen

 

Voordat de melding wordt gedaan zal er geprobeerd worden contact te leggen met de cliënt om uit te leggen dat er een melding zal worden gedaan. Bij dit gesprek is het volgende van belang:

·             Leg uit waarom je van plan bent een melding te doen en wat het doel hiervan is;

·             Vraag de cliënt nadrukkelijk om een reactie;

·             Overleg met de cliënt over eventuele bezwaren die deze heeft en op welke manier Het Zorgteam Oosterhout BV  tegemoet kan komen aan deze bezwaren;

·             Wanneer de bezwaren voor de cliënt onoverkomenlijk zijn, weeg dan de bezwaren af tegen de noodzaak om de cliënt of een gezinslid te beschermen tegen het geweld.  Betrek hierbij ook de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt hiertegen via een melding in bescherming te nemen

 

Ook in dit geval kan worden afgezien van een gesprek met de cliënt wanneer de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen of wanneer kan worden aangenomen dat als gevolg van het gesprek de cliënt alle contact zal verbreken en er dus geen bescherming meer mogelijk is tegen het eventuele geweld.

 

Na de melding

Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.

 

Vertrouwelijkheid

Gegevens die verzameld zijn in het kader van een mogelijke melding bij Veilig Thuis bevatten in de meeste gevallen persoonsgegevens van in ieder geval cliënten en in sommige gevallen ook externen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, Het Zorgteam Oosterhout BV  past deze wet toe via het eigen Privacyreglement. Praktisch houdt dit in dat de gegevens intern alleen worden gedeeld in het kader van deze Meldcode en dat ook alleen Veilig Thuis als externe partij op de hoogte wordt gebracht in het geval van een melding. Medewerkers zijn buiten het kader van de meldcode verplicht tot geheimhouding van de verzamelde (persoons)gegevens.

 

Ondersteuning vanuit het Ministerie VWS.

 

Het ministerie geeft op diverse wijze ondersteuning aan zorgverlener wanneer deze te maken krijgt met een situatie waarin de Meldcode ingezet moet gaan worden. Onderstaand een schema met een aantal voorbeelden.

 

App voor smartphone of tablet: Meldcode

Loopt de 5 stappen van de Meldcode met de zorgverlener door.

Geeft alle locaties weer van Veilig thuis

Geeft de mogelijk direct noodzakelijke telefoonnummers

Geeft toelichting over beroepsgeheim in dergelijke situatie

Benoemd geweldsvormen

Levert basis informatie over de meldcode

Toolkit voor de zorgverlener

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode

Basismodel Meldcode en voorbeelden

Checklist managers

Standaardpresentatie en voorlichtingsmateriaal

Publicatiemateriaal meldcode

Hulpmiddelen voor gemeenten

Folder Als vrijwilligers zich zorgen maken

Video’s symposium Wet meldcode van Kracht

 

Databank bij en nascholing

https://www.movisie.nl/artikel/databank-nascholing-meldcode

Landelijk overzicht van alle aanbieders van een scholing m.b.t. het omgaan met de meldcode.

Website

http://www.huiselijkgeweld.nl

Alle informatie rondom het thema

 

Bronnen

Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, verkregen via www.meldcode.nl, geactualiseerde versie 2016

Definities: www.meldcode.nl geraadpleegd op 08-09-2017